Bình Định online

Cơ quan Thông tin truyền thông vỉa hè

Tin nóng hổi – Đại hội Hội VHNT tỉnh Bình Định lần thứ IV!


Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu vừa đưa thông tin nóng hổi: UBND Tỉnh Bình Định cho phép tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh Bình Định lần thứ IV trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 2 năm 2012. Coi bộ lần này tỉnh Bình Định làm quyết liệt, không để cho các đơn trương kiện cáo của Nguyễn Thanh Mừng cản trở. Anh Xứng đã tìm được thông tin từ Cổng điện tử của UBND Tỉnh Bình Định theo đường dẫn và đưa toàn bộ lên cho bà con quan tâm văn nghệ Bình Định. Đáng chú ý là UBND Tỉnh khẳng định Nguyễn Thanh Mừng là nguyên chủ tịch Hội, giữ vững quan điểm để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời rõ ràng công khai. Các anh em văn nghệ Bình Định nghe được thông tin rất vui mừng, hy vọng lần này văn nghệ Bình Định thật sự yên bình và phát triển sau khi tổ chức được Đại hội.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

Số:  351/UBND-NC

V/v chấp thuận việc tổ chức Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Bình Định, ngày  16   tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:  Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh

Xét đề nghị của Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tại Tờ  trình số 145/TTr-HVHNT ngày 09/11/2011 về việc xin phê duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV và công văn số 22/HVHNT ngày 03/2/2012 về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận để Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

2. Về thời gian, nội dung Đại hội

a) Thời gian Đại hội:

Đại hội được tiến hành trong 02 ngày: Ngày 03 và 04/03/2012.

b) Nội dung Đại hội:

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Hội hiện hành, gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới;

– Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội;

– Thảo luận và thông qua Điều lệ Hội sửa đổi bổ sung;

3. Số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội và Đoàn Chủ tịch Đại hội

a) Ban Chấp hành Hội

– Số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa IV do Đại hội quyết định nhưng tối đa không quá 15 ủy viên.

– Cơ cấu Ban Chấp hành: Cần bảo đảm sự kế thừa hợp lý giữa các độ tuổi giữa những người mới tham gia Ban chấp hành và những người tái ứng cử bao gồm các thành phần như sau: Cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm; đại diện các Chi hội, các tổ chức thuộc Hội; người dân tộc.

– Tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017 phải căn cứ vào các tiêu chuẩn sau:

+ Có trình độ hiểu biết và kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và lĩnh vực văn học – nghệ thuật nói riêng; kiên trì và trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước;

+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc tích cực, trung thực, không cơ hội;

+ Có uy tín nghề nghiệp, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn có hiệu quả trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật; có khả năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ;

+ Có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

b) Ban Thường vụ Hội:

– Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban chấp hành. Cơ cấu Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, 1 – 2 Phó Chủ tịch và 1 – 2 ủy viên;

– Tiêu chuẩn đối với Ủy viên Ban Thường vụ: Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Hội còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Là hội viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến; có năng lực tổng kết, dự báo và định hướng sự phát triển hội; năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội; tâm huyết với công tác hội; có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục hội viên; được hội viên tín nhiệm.

+ Có cống hiến, thành tựu trong sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, có công trình được hội đồng chuyên môn đánh giá đạt chất lượng cao, hoặc được giới chuyên môn và công chúng thừa nhận.

+ Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của Hội; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

+ Đã kinh qua lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

+ Độ tuổi để bầu làm lãnh đạo hội nói chung không quá 65 tuổi; trường hợp đặc biệt có thể đến 70 tuổi và chỉ áp dụng cho người đứng đầu hội có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và còn đủ sức khoẻ để làm việc.

Riêng đối với Chủ tịch Hội phải là đảng viên Đảng Cộng sản ViệtNamđể sau khi được bầu sẽ được chỉ định giữ chức Bí thư đảng đoàn.

– Nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh khóa IV do Đoàn chủ tịch Đại hội lấy ý kiến giới thiệu của hội viên tham dự Đại hội trong số danh sách ủy viên Ban Chấp hành vừa mới trúng cử. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi BCH Hội tiến hành bầu các chức danh nói trên;

c) Ban Kiểm tra Hội:

– Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra khóa IV do Đại hội quyết định nhưng tối đa không quá 5 ủy viên. Cơ cấu gồm Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và 03 Ủy viên. Trưởng ban phải là Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa IV.

– Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Kiểm tra: Ngoài tiêu chuẩn chung của cán bộ Hội, Uỷ viên Ban Kiểm tra cần có những tiêu chuẩn sau:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khiêm tốn, thận trọng, nhiệt tình với công tác kiểm tra, tích cực đấu tranh chống các hiện t­ượng tiêu cực.

+ Gư­ơng mẫu chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Hội, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước.

+ Có năng lực và nghiệp vụ công tác kiểm tra.

d) Đoàn Chủ tịch Đại hội

– Số lượng Đoàn Chủ tịch: Do Đại hội quyết định trong khoảng từ 5 – 7 thành viên.

– Đoàn Chủ tịch do Ban Chấp hành Hội khóa III giới thiệu gồm các ủy viên Ban Thường vụ Hội, một số ủy viên Ban Chấp hành khóa III và một số hội viên có uy tín, có kinh nghiệm tổ chức điều hành Đại hội;

4. Về nội dung các văn kiện Đại hội hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV

a) Báo cáo của Ban Chấp hành khóa III tại Đại hội:

Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các nội dung như sau:

– Về tên gọi báo cáo: Cần chỉnh sửa là “Báo cáo tổng kết công tác Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh từ 2002 đến 2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017” cho phù hợp với tên gọi của báo cáo theo quy định tại Điều lệ Hội;

– Bổ sung nội dung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội khóa III (trong Báo cáo tổng kết);

b) Quy chế bầu cử Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV:

– Mục 3, phần I về thủ tục bầu cử: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “Nếu có người xin rút khỏi danh sách bầu cử thì Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét quyết định cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách bầu cử. Trường hợp còn những ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn chủ tịch xin ý kiến quyết định của Đại hội”.

– Mục 1, phần II:  Đề nghị xem xét cách tính kết quả bầu cử tại Đại hội trên cơ sở số phiếu bầu so với số lượng đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội thay vì so với số lượng đại biểu được triệu tập.

5. Về kinh phí tổ chức Đại hội

Giao cho Ban Chấp hành Hội làm việc với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Để Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV được tổ chức theo đúng Điều lệ Hội và các quy định hiện hành của Nhà nước, Ban chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội và các văn kiện trình Đại hội theo các ý kiến nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

Nơi nhận:– Như trên;- TT. Tỉnh ủy (để b/c);- CT, các PCT UBND tỉnh;

– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

– Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

– Chánh VP;

– Lưu:VT, SNV, K5, K12.                                                                                                                                                                                                   


                                      

 

 

 


MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN

TRƯỚC KHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

          I. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỦA BCH HỘI:

1. Chuẩn bị, thống nhất nhân sự Đoàn Chủ tịch;

2. Xây dựng kịch bản Đại hội.

3. Xây dựng chương trình Đại hội, trong đó xác định rõ nội dung, thời gian Đại hội nội bộ và nội dung, thời gian Đại hội công khai.

4. Họp Ban chấp hành để thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội;

5. Họp Đoàn chủ tịch để phân công điều hành Đại hội;

6. Phát hành giấy mời.

7. Chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất tổ chức Đại hội

II. CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CỦA UBND TỈNH.

1. Làm việc với ông Phan Trọng Cầu đề nghị tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội và cho ý kiến về nhân sự Đoàn chủ tịch theo đề nghị của Ban chấp hành;

2. Làm việc với ông Hoàng Ngọc Đình để chỉ đạo việc thực hiện công tác chuẩn bị và điều hành Đại hội;

3. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản chính thức nêu rõ về quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Mừng, nguyên Chủ tịch Hội.

4. Họp với các Ban Đảng và một số ngành có liên quan để thống nhất công tác chỉ đạo Đại hội.

5. Cấp kinh phí tổ chức Đại hội

6. Thống nhất cử bộ phận tin học hỗ trợ Hội trong công tác kiểm phiếu.

Advertisements

Tháng Hai 18, 2012 - Posted by | Hội VHNT Bình Định

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: